1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://愛のある生活.net/
http://twilog.org/

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Рокитнянської районної

державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації  (далі - відділ) є структурним підрозділом Рокитнянської районної державної адміністрації, який утворюється головою адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України  та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів Київської обласної  та Рокитнянської районної державних адміністрацій, рішеннями Київської обласної та Рокитнянської районної рад, що належить до його компетенції, наказами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

1.3. Відділ підпорядкований голові Рокитнянської районної державної адміністрації, підзвітний  і підконтрольний департаменту освіти і науки   Київської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

 

1.4. Відділ у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері  освіти, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

 

1.5. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати працівників та кошторис відділу затверджує голова Рокитнянської районної державної адміністрації за пропозицією керівника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

 

1.6. Посадові інструкції  працівників відділу - державних службовців - розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

 

1.7. Відділ освіти Рокитнянської районної  державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має реєстраційні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Основними завданнями відділу є:

 

участь у забезпеченні реалізації в межах відповідної території державної політики в сфері освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

 

забезпечення розвитку  системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

 

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

 

створення в межах своїх повноважень  умов для реалізації рівних прав громадян  України на освіту, соціального захисту дітей  дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників  закладів та установ освіти;

 

створення умов  для  здобуття  громадянами   повної загальної середньої  освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

 

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

 

здійснення контролю за дотриманням актів  законодавства з питань освіти,  виконанням  навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів  законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

 

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління Рокитнянської районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

 

управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

 

здійснення атестації дошкільних, позашкільних,  загальноосвітніх  навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

 

участь у забезпеченні реалізації політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;

 

забезпечення моніторингу у сфері освіти  та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;

 

формування регіональної освітньої політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

 

сприяння функціонуванню системи  науково-технічної та економічної інформації в районі, формуванню баз даних  і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам району;

 

сприяння інтеграції вітчизняної освіти у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

 

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої учнівської молоді, здійснення  навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

 

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді;

 

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

 

сприяння  міжнародному співробітництву з питань дітей учнівської молоді;

 

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного  розвитку Рокитнянського району.

 

2.2  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

здійснює керівництво і контроль за діяльністю загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

координує  роботу  райметодкабінету,  районної  психолого-медико-педагогічної консультації,  а також  установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, молоді, інших структурних підрозділів;

 

аналізує стан  освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечує захист  прав інтелектуальної власності, дітей та учнівської молоді в районі, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;

 

бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формуванні  регіонального замовлення та укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку;

 

здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

 

сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

 

організовує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території  району,  їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;

 

проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності,  здійснює облік  і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

 

співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів;

 

бере  участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 

вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

 

забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює  належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин;

 

впроваджує  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

 

впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки  України  нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент  у змісті освіти;

 

вносить  на розгляд науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

 

формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітност та документи про освіту;

 

організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

 

залучає  до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

 

проводить  роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих школярів, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

 

співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

 

організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

 

розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

 

здійснює контроль за використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;

 

сприяє  активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створенню  належних  умов  для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживає заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;   

 

сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - інноваційних центрів, тощо;

 

бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій  та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

 

вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного  обслуговування;

 

розглядає  питання та вносить  департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запровадження  інших  форм  морального і матеріального стимулювання їх праці;

 

забезпечує  розгляд  звернень громадян, в  установленому порядку, з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

 

здійснює підготовку та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в районі,  що належать  до  його компетенції;

 

подає пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти, відпочинку  та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання;

 

розробляє  і подає  на розгляд райдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти;

 

подає пропозиції  стосовно  вдосконалення нормативно-правової   бази з питань,  що належать до його компетенції, і вносить їх установленому  порядку  на  розгляд  райдержадміністрації  та департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації;

 

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених   дитячими   та іншими громадськими організаціями;

 

координує в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля  дітей та учнівської  молоді,  виконує  відповідні  програми;

 

здійснює  разом з органами охорони здоров'я загальний  контроль за охороною здоров'я дітей,  проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку  роботу  щодопротидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та  учнівської молоді;

 

забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей та  учнівської молоді;

 

здійснює контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу спортивного профілю Рокитнянської районної ради Київської області "Рокитнянська дитячо-юнацька спортивна школа"

 

сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

 

вивчає, узагальнює та поширює  передовий досвід  роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

 

забезпечує в межах своїх повноважень  здійснення  заходів щодо активізації  міжнародного співробітництва з питань,  що належать до його компетенції;

 

            проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації,  з  питань, що  належать до його компетенції та в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

            забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики  стосовно  державної таємниці,  здійснення контролю за її збереженням у відділі;

            вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у комунальному закладі Рокитнянської районної ради Київської області "Рокитнянський районний дитячий будинок "Чебурашка", дитячих будинках  сімейного типу, прийомних сім'ях та інших закладах;

            здійснює  заходи,  спрямовані  на  пропагування  сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

            вживає в межах своїх повноважень заходів  для  утвердження здорового  способу  життя  в учнівському середовищі, проведення інформаційно-просвітницької   роботи   щодо  протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей  та учнівської  молоді;

забезпечує реалізацію права на освіту дітей та учнівської молоді з особливими потребами;

надає адміністративні послуги;

вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

розробляє  проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає  їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії  Рокитнянської районної  ради;

готує  інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

забезпечує  здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

бере участь у підготовці  проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій  і робочих груп у межах своїх повноважень;

опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

забезпечує  доступ  до публічної інформації, розпорядником якої він є;

інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

здійснює контроль, у межах своїх повноважень, за органами місцевого самоврядування у сфері освіти та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих  їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист  персональних даних;

забезпечує доступ  до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

  1. 3.      Відділ має право:

 

            одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

             вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі; вносити до департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації,   пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

            користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

            скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

            за дорученням голови районної  державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного                      та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

            створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників  і за погодженням з Міністерством освіти і науки України впроваджувати їх у практику:

            представляти в установленому порядку інтереси відділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

4. Взаємодія з іншими органами влади

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. Організаційно – розпорядча діяльність

 

5.1. Відділ очолює  начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

 

            5.2. Начальник відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи  за фахом, у державній службі  на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

 

5.3. Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

подає на затвердження голові  райдержадміністрації Положення про відділ, його структуру;                                 

затверджує положення про структурні одиниці відділу;

затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених  на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності   дітей та учнівської  молоді;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації; департаменту освіти  і науки Київської облдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих органів управління освітою та підзвітних установзакладів освіти;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер  в  районному управлінні юстиції);

подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством  про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає  на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад керівників навчальних закладів та інших структурних підрозділів;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

5.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, утворюється  колегія у складі  начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників відділу, районного методичного кабінету, навчальних закладів.

 

5.5.  До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

 

5.6. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 

5.7. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу.

 

5.8. Начальник  відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.

 

5.9. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти, при відділі можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

 

5.10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності відділу, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при відділі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

 

 5.11. Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат