1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
霊波之光
http://matome.naver.jp/

Положення

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

управління соціального захисту населення

Рокитнянської районної державної адміністрації

 

 

1. Управління соціального захисту населення Рокитнянської районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Рокитнянської районної державної адміністрації, що утворюється головою адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним голові адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації  (далі – Департамент).

 

2. Управління у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Департаменту  та  Мінсоцполітики, розпорядженнями голів Київської обласної та Рокитнянської  районної державних адмiнiстрацiй, рішеннями Київської обласної ради та Рокитнянської районної ради, що належать  до його компетенцiї, а також цим Положенням.

 

3. Управління забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення.

 

4. Управління соціального захисту Рокитнянської районної державної адмiнiстрацiї є  юридичною особою публічного права, має реєстраційні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк. Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

 

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Рокитнянського району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1)  забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

 

2) реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

 

4) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

 

5) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

 

6) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

 

7) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;

 

8) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду у Рокитнянському районі; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

 

9) забезпечення сприяння:

- реалізації державної політики зайнятості на території Рокитнянського району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

- органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

- громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

 

 

6. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики та Департаменту, доручень і розпоряджень голів Київської обласної державної адміністрації, Рокитнянської районної державної адміністрації,  рішень Київської обласної ради та Рокитнянської районної ради,   що належать  до його компетенції, та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рокитнянського району;

 

5)  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

 

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

7) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Рокитнянського району та вживає заходів щодо усунення недоліків

 

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

9) розробляє проекти розпоряджень голови Рокитнянської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

 

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

11)  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є управління;

 

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

16) надає організаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

 

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

18) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

20) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

21) забезпечує захист персональних даних;

 

22) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань,  що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд Рокитнянської районної державної адміністрації та Департаменту;

 

23) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, голові Рокитнянської районної державної адміністрації та Департаменту;

 

24) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання Рокитнянській районній  державній адміністрації та Департаменту;

 

25) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду у Рокитнянському районі; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

 

26) участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 

27) підготовка, самостійно або разом з іншими структурними підрозділами, інформаційних та аналітичних матеріалів для подання їх голові районної державної адміністрації;

 

28) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

29) в межах визначених повноважень контроль та надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування району з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

30) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

 

31) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

- бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах  зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

- розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації  на ринку праці;

- забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;

- бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

 

32) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо:  

- надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян;

- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

- надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу  та пільгового проїзду окремим категоріям громадян;

- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян;

здійснюєпризначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним  особам,    які  надають  соціальні  послуги,  одноразової   матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,  та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій непрацездатній особі, яка доглядає за інвалідом 1 групи, а також пристарілим, який досяг 80-річного віку;

- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

- бере участь у роботі комісій, утворених при районній раді  та державній адміністрації з питань соціального захисту населення;

- сприяє громадянам в одержанні  документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

- проводить електронні звірки інформації від організацій – надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями – надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидій населенню;

- визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

- формує податковий розрахунок сум доходу, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб,  які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

-  організовує прийом документів для призначення  усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

- надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

- здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

 

33) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

- здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи;

- організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

- подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг  пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки  малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством  пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

- видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

- організовує роботу районної  комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;

- забезпечує  виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", а також виплату винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

 

34) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- забезпечує облік осіб, які звертаються  в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

- спрямовує та координує діяльність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб району в реалізації законодавства України;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

- подає пропозиції районній державній адміністрації під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

- сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, іншим соціально вразливим  громадянам;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- оформляє  за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

- сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених  з місць позбавлення волі;

- сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

- сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували  та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", їх соціальній адаптації;

 

35) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

- здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

- здійснює направлення  до реабілітаційних установ інвалідів  відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

-  здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

- визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні  компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту  населення Київської облдержадміністрації;

- інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду  професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

- інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення у межах  своїх повноважень;

 

36) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;

 

37) взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами,

установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації та відпочинку дітей;

 

38) щодо оздоровлення та відпочинку дітей забезпечує надання пропозицій до проектів районних програм  щодо оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

39) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Управління  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Рокитнянської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи  і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Рокитнянської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Рокитнянської районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Рокитнянської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Управління  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рокитнянської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

10. Начальник  управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові Рокитнянської районної державної адміністрації Положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Рокитнянської районної  державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою Рокитнянської районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії  Рокитнянської районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Рокитнянської районної державної адміністрації, департаментом соціального захисту населення Київської облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Рокитнянської районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Рокитнянському районному управлінні юстиції;

12) подає на затвердження голові Рокитнянської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рокитнянської районної державної адміністрації кошторису управління;

14)  здійснює добір кадрів;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання про їх заохочення та притягнення  до дисциплінарної відповідальності;

17) подає пропозиції голові Рокитнянської районної державної адміністрації щодо призначення та звільнення з посади директора Територіального центру;

18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

20) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Рокитнянської районної державної адміністрації або директором Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації.

 

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління та поданням та за погодженням з директором  департаменту соціального захисту Київської обласної держадміністрації.

 

13. Управління  утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

14. Граничну чисельність та фонд оплати праці працівників управління визначає голова Рокитнянської районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

 

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджується головою Рокитнянської районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат