1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
http://www.cubic-blog.com/
蟹江プロパン

Положення

Положення

про управління агропромислового розвитку Рокитнянської районної державної адміністрації

 

     1. Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації ( далі – управління ) є структурним підрозділом , підзвітним  та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному управлінню агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики.

 

     2. Управління агропромислового розвитку  утворено на базі управління сільського господарства і є його правонаступником.

 

     3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій і Положенням про управління.

 

      4. Основними завданнями управління є:

 

- участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

 

- створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агро продовольчого ринку;

 

- участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

 

        5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

    

 1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

 

     2) сприяє формуванню інфраструктури  аграрного ринку та адаптації  товаровиробників  до  умов  конкурентного середовища, розвитку  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих
форм  підприємництва  у  сільській  місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

 

     3) веде  облік  та  звітує про використання коштів державного бюджету,  що надходять до товаровиробників як  учасників  цільових програм державної підтримки сільського господарства;

 

  4) сприяє   оптимізації  територіального  розміщення  галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

 

   5) проводить  заходи,  спрямовані  на  залучення  інвестицій, використання   сучасних   технічних   та  технологічних  досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

 

    6) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних  і майнових відносин; 

 

      7) вирішує питання збереження меліоративних систем, подає  пропозиції   адміністрації   за   результатами   проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

 

       8) організовує передачу  об'єктів  соціальної  інфраструктури підприємств,   установ  та  організацій  галузей  агропромислового виробництва у комунальну власність і разом  з  органами  місцевого
самоврядування   визначає   доцільність  подальшого  утримання  та експлуатації таких об'єктів;

 

     9) надає консультаційну допомогу підприємствам,  установам та організаціям  аграрного  сектору  з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

 

    10) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств,   установ   та   організацій,   проводить  моніторинг агропродовольчих ринків;

 

    11 ) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

 

   12) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості  і  безпеки  аграрної  сировини  і продовольства,    сприяє    вирощуванню    екологічно    безпечної
сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

 

   13) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників   сортовим   насінням,   посадковим   матеріалом, племінною  худобою,  мінеральними  добривами  і  засобами  захисту рослин;

 

     14) сприяє   освоєнню   енергозберігаючих    технологій    та конкурентних   систем   ведення   землеробства,   тваринництва   і кормовиробництва;

 

     15) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

 

     16) визначає  потребу  підприємств,  установ  та  організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці,  перепідготовці та   підвищенні   кваліфікації   працівників,   а   також   сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

 

     17) забезпечує в межах своїх  повноважень  виконання  завдань мобілізаційної  підготовки  та  мобілізаційної  готовності галузей агропромислового  виробництва,  цивільного  захисту  населення   і
сільських територій;

 

     18) забезпечує   дотримання   підприємствами,  установами  та організаціями   галузей   агропромислового    виробництва    вимог законодавства  з  охорони  і  безпеки  праці,  пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

 

   19) забезпечує  перехід  підприємств  агропромислового виробництва та стандарти якості і безпеки аграрної сировини сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитягочо , дієтичного та профілактичного харчування; 

 

 20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

         6. Управління має право:

 

-залучати працівників  інших  структурних підрозділів районної держадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій   (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до його компетенції;

 

- одержувати в  установленому  порядку  від  місцевих   органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,  а також від підприємств,  установ  та  організацій  інформацію  і   матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

- організовувати і    проводити    в    установленому   порядку конференції,  семінари,  наради з  питань,  що  належать  до  його компетенції.

 

           7. Управління  під  час виконання покладених на нього завдань взаємодіє   з   іншими    структурними    підрозділами    районної держадміністрації,      органами     місцевого     самоврядування,
підприємствами,   установами   та   організаціями,    об'єднаннями громадян.

 

           8. Управління  в  межах  своїх  повноважень  на  основі та на виконання   наказів інагрополітики,    Головного    управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації, розпоряджень
районної держадміністрації видає накази,  організовує і  контролює їх виконання.

 

     Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

 

        9. Управління очолює начальник,  який призначається на посаду і  звільняється  з  посади  головою  районної держадміністрації за погодженням із заступником голови  обласної  держадміністрації  та
начальником   Головного   управління   агропромислового   розвитку обласної держадміністрації.

 

     Начальник  має  заступників,  які за його поданням  призначаються на    посаду    і   звільняються   з   посади   головою   районної держадміністрації   за   погодженням   з   начальником   Головного
управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

 

       10. Начальник управління:

     здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

 

     визначає ступінь  відповідальності   заступників   начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

 

     затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати  праці,  положення  про  структурні  підрозділи  і функціональні обов'язки працівників;

 

   розпоряджається коштами  в  межах  затвердженого кошторису на утримання управління;

 

    контролює стан  трудової   та   виконавської   дисципліни   в районному управлінні;

 

     призначає на   посаду   і   звільняє   з  посади  працівників управління.

 

        11. Управління  утримується  за  рахунок  коштів   державного бюджету.

 

     Граничну чисельність,    фонд    оплати   праці   працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова  районної   держадміністрації   в  межах  виділених  асигнувань  та затвердженої  граничної  чисельності  працівників   для   районної держадміністрації.

 

     Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова районної  держадміністрації  після проведення  їх   експертизи районним фінансовим управлінням.

 

         12. Управління  є  юридичною особою,  має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

          13. Управління ліквідується в порядку, встановленому чинним законодавством.

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
містобудівна документація
Детальні плани територій
Реєстр містобудівних умов
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Паспорта програм відділ культури
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

 

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
запобігання проявам корупції
добровільна участь
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Інформація про відділ
Статистичні дані
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат