1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
http://wakare-pro.com
http://wasuretai.com
http://ac-sodan.info

Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ : ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У РОКИТНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. ВІДДІЛ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У РОКИТНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Відділ) є територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів України.

 

Відділ підпорядкований Держземагентству України та Головному управлінню Держземагентства у Київській області.

 

Голова відповідної місцевої державної адміністрації координує діяльність Відділу і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.

 

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України (далі - Міністр) та його заступників, наказами Держземагентства України, дорученнями Голови Держземагентства України та його заступників, актами відповідної місцевої держадміністрації та відповідного органу місцевого самоврядування, наказами Головного управління Держземагентства у Київській області, а також цим Положенням.
 2. Завданням Відділу є реалізація повноважень Держземагентства України на території Рокитнянського району.
 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

4.1.         Розробляє та подає Головному управлінню Держземагентства у Київській області пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Мінагрополітики України.

 

4.2.          Розробляє та подає для затвердження Головному управлінню Держземагентства у Київській області план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Відділу.

 

4.3.        Подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин.

 

4.4.              Бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, землеустрою, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, веденні державного земельного кадастру, територіальном плануванні,впровадженні географічних інформаційних систем, здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

4.5.      Бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції.

 

4.6.   Надає адміністративні послуги відповідно до законодавства.

 

4.7.         Здійснює організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі.

 

4.8.       Забезпечує проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи.

 

4.9.     Бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

 

4.10.      Готує в межах своїх повноважень і подає Головному управлінню Держземагентства у Київській області пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері землеустрою, використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, а також пропозиції до проектів загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку України і Державного бюджету України, Національної програми інформатизації та інших програм.

 

4.11.           Здійснює землеустрій відповідно до Закону України "Про землеустрій", у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель.

 

4.12.            Забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів.

 

4.13.         У межах, встановлених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорону земель.

 

4.14.        Здійснює ведення державного земельного кадастру та отримує інформацію про відведення земельних ділянок.

 

4.15. Здійснює ведення Поземельних книг та їх зберігання.

 

4.16.    Здійснює підготовку земельно-кадастрової документації.

 

4.17.    Створює, формує і веде місцевий фонд документації із землеустрою.

 

4.18.         Здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та державну реєстрацію права власності, права користування земельними ділянками (сервітут), права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок, права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

 

4.19.           Здійснює відповідно до законодавства регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

4.20.     Створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів.

 

4.21.        У межах, визначених законодавством, бере участь у погодженні документації із землеустрою.

 

4.22.        Здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 

4.23.      Організовує, в тому числі за участю іноземних наукових установ ті організацій, наукові дослідження з питань землеустрою, ведення державноп земельного кадастру.

 

4.24.           Здійснює в порядку, встановленому Міністром, координації діяльності суб'єктів землеустрою.

 

4.25.           Вносить до органів виконавчої влади та органів місцевог самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядк відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарської виробництва.

 

4.26.     Здійснює методичне забезпечення місцевих органів виконавчої вла/ з питань регулювання земельних відносин та органів виконавчої влади і орган місцевого самоврядування у сфері топографо-геодезичної і картографічн діяльності, а також координацію діяльності, пов'язаної із встановлення унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженню географічних назв.

 

4.27.     Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, звертається з позовами до суду за захистом своїх прав та з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

4.28.    Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

 

5.1.    Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

 

5.2.           Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

 

5.3.          Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

 

5.4.       Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз'яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

5.5.       Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

 

5.6.    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

 

5.7.          Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах своїх повноважень.

 

5.8.         Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 1. Відділ має право:

 

6.1.       Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

 

6.2.       Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.      

 

6.3.        Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань.

 

6.4.    Користуватися інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідною місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Рокитнянського району.
 2. Відділ у межах своїх повноважень видає накази організаційно- розпорядчого характеру.

 

Акти Відділу можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, а також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.

 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держземагентства України за пропозицією начальника Головного управління Держземагентства у Київській області та за погодженням з Міністром та звільняється з посади Головою Держземагентства України за пропозицією начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

 

Кандидатура на посаду начальника Відділу погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

 

Начальник Відділу має заступників, які призначаються на посади Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром та звільняються з посад Головою Держземагентства України.

 1. Начальник Відділу:

 

10.1.   Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

 

10.2.   Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

 

10.3.       Організовує та забезпечує виконання Відділом відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра та його заступників, наказів Держземагентства України, доручень Голови Держземагентства України та його заступників, наказів Головного управління

Держземагентства у Київській області та доручень начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

 

10.4.       Вносить начальнику Головного управління Держземагентства у Київській області пропозиції щодо пріоритетів роботи Відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Відділу (річні, піврічні).

 

10.5.   Звітує перед начальником Головного управління Держземагентства у Київській області щодо виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи.

 

10.6.   Здійснює добір кадрів у Відділ, формує кадровий резерв на відповідні посади.

 

10.7.      Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

 

10.8.     Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

 

10.9.                  Порушує перед начальником Головного управління Держземагентства у Київській області питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

 

10.10.   Підписує накази Відділу.

 

10.11.     Розподіляє за погодженням з начальником Головного управління Держземагентства у Київській області обов'язки між своїми заступниками.

 

10.12.   Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу і посадові інструкції працівників.

 

10.13.   Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Відділу підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевої державної адміністрації.

 

 1. Відділ діє на підставі положення, що затверджується Головою Держземагентства України.
 2. Відділ утримується за рахунок державного бюджету.

 

Структуру Відділу затверджує Голова Держземагентства України за погодженням з Міністром.

 

Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує Голова Держземагентства України.

 

Чисельність працівників Відділу затверджує Голова Держземагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держземагентства України, за поданням начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

 1. Відділ утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
  1. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням  Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Структурні підрозділи

Центр надання адміністративних послуг
Інформація про Центр
Дозвільний центр
Нормативно-правові акти
Перелік адмінпослуг
Порядок надання адмінпослуг
Інформаційні та технологічні картки
Схема проїзду
Відділ Держземагентства
Положення
Керівництво
Графік прийому громадян
Інфомація щодо надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей та сім'ї
Інформація про ССДС
Положення
Соціально-правовий захист дітей
Опіка та піклування
Усиновлення та розвиток сімейних форм виховання
Розвиток сімейних форм влаштування
Усиновлення
Дитячі будинки сімейного типу
Прийомні сім'ї
Матері-героїні
Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"
Багатодітні сім'ї
Які сім'ї вважаються багатодітними
Інформація про видачу посвідчень
Необхідні документи для видачі посвідчень багатодітним родинам
Правила користування посвідченням
Протидія торгівлі людьми
Відділ економічного розвитку та інфраструктури
Склад відділу
Положення
Промисловість
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Інформація про відділ
Положення
Відділ освіти
Інформація про відділ
Положення
Графіки прийому
Технологічні картки послуг які надаються
Відділ культури, молоді та спорту
Інформація про відділ
Положення
Відділ з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, екології та охорони праці
Інформація про відділ
Положення
Управління соціального захисту населення
Інформація про управління
Положення
Керівництво
Перелік послуг
Новини
Управління агропромислового розвитку
Інформація про відділ
Положення
Управління фінансів
Інформація про відділ
Положення
Керівництво
нормативні документи
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Інформація про центр
Положення
Керівництво

Телефони

"гарячої лінії"

Штабу допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, та їхнім родинам

Територіальні органи влади

Білоцерківська об'єднана державна податкова інспекція
Пенсійний фонд
новини
архів новин
Доступ до публічної інформації
Графік прийому
Пенсіонерам
Застрахованим особам
Страхувальникам
Керівництво управління Пенсійного фонду у Рокитнянському районі
запобігання проявам корупції
зворотній зв'язок
добровільна участь
структура управління Пенсійного фонду України у Рокитнянському районі
Передплата періодичних видань
Ветеринарна служба
Управління юстиції
Територіальний центр соціального обслуговування
Інформація про центр
Положення
Керівництво
Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
Відділ Держгеокадастру
Управління казначейства
Сектор Головного управління державної служби НС
Відділ статистики
Центр зайнятості
Центр первинної медико-санітарної допомоги
Центральна районна лікарня
Відділ Національної поліції
Управління Державної автомобільної інспекції
Київоблгаз інформує
Рокитнянський районний військовий комісаріат